September 20, 2021, 4:31 pm
Home HCL Tamaseni 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2019

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Ianuarie 2019

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2019 privind aprobarea dezlipirii terenului de sport din localitatea Adjudeni, avand suprafata de 12573 mp, in doua loturi si schimbarea categoriei de folosinta a lotului 2 in teren cu folosinta “drum acces” 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevederilor Legii nr,416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 77/16.11.2018 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019 in Comuna Tamaseni, jud Neamt 

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2019 privind atribuirea in proprietatea unei persoane fizice a unei suprafete de teren, situate in intravilanul comunei Tamaseni, conform art.36 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.79/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinte

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2019 privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2019

Vizualizeaza


 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

martie  2019

Vizualizare

1

HCL 10/14.03.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 11/14.03.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2018

Vizualizeaza

3

HCL 12/14.03.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in bugetul anului 2019

Vizualizeaza

4

HCL 13/14.03.2019 privind aprobarea Statutului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 14/14.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a primariei / a aparatului de specialitate a primarului comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 15/14.03.2019 privind aprobarea de masuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distantelor de siguranta fata de vecinatati pentru constructia “Scoala Gimnaziala Tamaseni” 

Vizualizeaza

7

HCL 16/14.03.2019 privind stabilirea salariului administratorului al SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 14.03.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

aprilie  2019

Vizualizare

1

HCL 17/23.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2019 si estimariile pe anii 2020-2022

 

Vizualizeaza

2

HCL 18/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC LOCAL SERV COMTAM SRL  Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 19/23.04.2019 prin care se ia act de intentia unor cetateni de a dona suprafata de 604 mp teren si aprobarea introducerii in domaniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 20/23.04.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 21/23.04.2019 privind apobarea amenajamentului pastoral al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 22/23.04.2019 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand Primariei Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 23/23.04.2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Vizualizeaza

8

HCL 24/23.04.2019 privind modificarea HCL nr32/17.05.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 25/23.04.2019 privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi si alocarea de fonduri din bugetul local , pentru anul 2019, pentru plata serviciilor prestate  

Vizualizeaza

10

HCL 26/23.04.2019 cu privire la alegerea unui presedinte sedinta

Vizualizeaza

11

HCL 27/23.04.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Tamaseni, judetul Neamt, pe anul 2019

Vizualizeaza

12

HCL 28/23.04.2019 privind modificarea HCL nr 6/25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

13

HCL 29/23.04.2019  privind modificarea HCL nr 62/10.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni”

Vizualizeaza

14

HCL 30/23.04.2019 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni”

Vizualizeaza

15

HCL 31/23.04.2019 prvind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului publica al comunei Tamaseni, judetul Neamt, pentru activitati economice

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 23.04.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

mai 2019

Vizualizare

1

HCL 32/16.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a Comunei Tamaseni in proprietatea privata a Comunei Tamaseni, a unor cladiri in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii

Vizualizeaza

2

HCL 33/16.05.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor de desfiintare totala a unor cladiri din domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificare eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

3

HCL 34/16.05.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului public al comunei Tamaseni, judetul Neamt, pentru activitati economice

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 16.05.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iunie 2019

Vizualizare

1

HCL35/13.06.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

2

HCL 36/13.06.2019 privind revocarea HCL 32/16.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a Comunei Tamaseni in proprietatea privata a Comunei Tamaseni, a unor cladiri in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii

Vizualizeaza

3

HCL 37/13.06.2019 privind revocarea HCL 33/16.05.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor de desfiintare totala a unor cladiri din domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificare eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

4

HCL 38/13.06.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 martie 2019

Vizualizeaza

5

HCL 39/19.06.2019 privind rectificarea bugetului creditelor interne al com. Tamaseni pe anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 40/20.06.2019 privind propunerea schimbarii de destinatie a corpurilor de cladire C3,C4 si C5, situate in incinta Scolii Gimnaziale Comuna Tamaseni, inscrise in Cartea Funciara nr.53441 Tamaseni, in vederea demolarii acestora

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 13.06.2019

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 19.06.2019

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 20.06.2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 41/01.07.2019 privind trecerea din proprietatea publica a Comunei Tamaseni in proprietatea privata a Comunei Tamaseni, a unor cladiri in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii

Vizualizeaza

2

 HCL 42/01.07.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor de desfiintare totala a unor cladiri din domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificare eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

3

HCL 43/01.07.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni"

Vizualizeaza

4

HCL 44/01.07.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de investitie "Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni"

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 01.07.2019

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

august 2019

Vizualizare

1

HCL 45/14.08.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 46/14.08.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 47/14.08.2019 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

4

HCL 48/14.08.2019 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice la “Lucrari pentru decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale in perimetrul Tamaseni, rau Siret, mal drept, comuna Tamaseni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 49/14.08.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I din anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 50/14.08.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ-Teritoriale Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 51/14.08.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Neamt” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

8

HCL 52/14.08.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

9

HCL 53/14.08.2019 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

sept 2019

Vizualizare

1

HCL 54/06.09.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 55/06.09.2019 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

3

HCL 56/06.09.2019 privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 06.09.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

oct 2019

Vizualizare

1

HCL 57/15.10.2019 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

2

HCL 58/15.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 59/15.10.2019 privind aprobarea unei completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 60/15.10.2019 privind modificarea HCL nr.56 din 06.09.2019 privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 61/15.10.2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare aferente investitiei “Modernizare strazi prin asfaltare in comuna Tamaseni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 62/15.10.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 63/15.10.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in  unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 64/15.10.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

9

HCL 65/15.10.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Vizualizeaza

10

HCL 66/15.10.2019 privind avizarea Regulamnetului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 67/15.10.2019 privind modificarea HCL nr.29 din 28.03.2019 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 68/15.10.2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza UAT Comuna Tamaseni

Vizualizeaza

13

HCL 69/15.10.2019 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

Vizualizeaza

14

HCL 70/15.10.2019 privind aprobarea instituirii unui drept de uz si a unui drept de servitute, teren din domeniu public al comunei Tamaseni, in favoarea SC DELGAZ GRID SRL

Vizualizeaza

15

HCL 71/31.10.2019 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

16

HCL 72/31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la date de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

17

HCL 73/31.10.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Modernizare DJ201C cu piste pentru biciclisti, rigole si trotuare in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

18

HCL 74/31.10.2019 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de investitii nr. 1092 RQ18031517928597 din 25.04.2018 incheiat intre Comuna Tamaseni si CEC BANK SA

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

nov 2019

Vizualizare

1

HCL 75/22.11.2019 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de credit de investiţii nr. 1092 RQ18031517928597 din 25.04.2018 încheiat între COMUNA TĂMĂŞENI şi CEC BANK S.A.

Vizualizeaza

2

HCL 76/22.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț

Vizualizeaza

3

HCL 77/22.11.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tămășeni, jud. Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 78/22.11.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 79/22.11.2019 privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.58 din 15.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Tămășeni

Vizualizeaza

6

HCL 80/22.11.2019 privind modificarea HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

dec 2019

Vizualizare

1

HCL 81/17.12.2019 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

2

HCL 82/17.12.2019 privind aprobarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) ŞI A REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU ) aferent , pentru ” SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE IN ZONA PRESTARI SERVICII ”

Vizualizeaza

3

HCL 83/17.12.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni, la data de 30.06.2019

Vizualizeaza

4

HCL 84/17.12.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni, la data de 30.09.2019

Vizualizeaza

5

HCL 85/17.12.2019 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 în COMUNA TĂMĂŞENI, JUD NEAMŢ

Vizualizeaza

6

HCL 86/17.12.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 29 din 28.03.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

Vizualizeaza

7

HCL 87/17.12.2019 privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”

Vizualizeaza

8

HCL 88/17.12.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Vizualizeaza

9

HCL 89/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii

Vizualizeaza

10

HCL 90/17.12.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizeaza

11

HCL 91/17.12.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

12

HCL 92/17.12.2019 privind aprobarea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate, scoaterea din evidenţa contabilă a persoanelor insolvabile şi trecerea lor într-o evidenţă separată

Vizualizeaza

13

HCL 93/23.12.2019 privind rectificarea  bugetului  local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

14

HCL 94/27.12.2019 privind rectificarea  bugetului  local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online