August 24, 2019, 11:06 pm
Home HCL Tamaseni 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2019

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Ianuarie 2019

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2019 privind aprobarea dezlipirii terenului de sport din localitatea Adjudeni, avand suprafata de 12573 mp, in doua loturi si schimbarea categoriei de folosinta a lotului 2 in teren cu folosinta “drum acces” 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevederilor Legii nr,416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 77/16.11.2018 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019 in Comuna Tamaseni, jud Neamt 

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2019 privind atribuirea in proprietatea unei persoane fizice a unei suprafete de teren, situate in intravilanul comunei Tamaseni, conform art.36 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.79/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatului de specialitate al primarului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinte

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2019 privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2019

Vizualizeaza


 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

martie  2019

Vizualizare

1

HCL 10/14.03.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 11/14.03.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2018

Vizualizeaza

3

HCL 12/14.03.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in bugetul anului 2019

Vizualizeaza

4

HCL 13/14.03.2019 privind aprobarea Statutului comunei Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 14/14.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a primariei / a aparatului de specialitate a primarului comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 15/14.03.2019 privind aprobarea de masuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distantelor de siguranta fata de vecinatati pentru constructia “Scoala Gimnaziala Tamaseni” 

Vizualizeaza

7

HCL 16/14.03.2019 privind stabilirea salariului administratorului al SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 14.03.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

aprilie  2019

Vizualizare

1

HCL 17/23.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2019 si estimariile pe anii 2020-2022

 

Vizualizeaza

2

HCL 18/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC LOCAL SERV COMTAM SRL  Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 19/23.04.2019 prin care se ia act de intentia unor cetateni de a dona suprafata de 604 mp teren si aprobarea introducerii in domaniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 20/23.04.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 21/23.04.2019 privind apobarea amenajamentului pastoral al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 22/23.04.2019 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand Primariei Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 23/23.04.2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Vizualizeaza

8

HCL 24/23.04.2019 privind modificarea HCL nr32/17.05.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 25/23.04.2019 privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi si alocarea de fonduri din bugetul local , pentru anul 2019, pentru plata serviciilor prestate  

Vizualizeaza

10

HCL 26/23.04.2019 cu privire la alegerea unui presedinte sedinta

Vizualizeaza

11

HCL 27/23.04.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Tamaseni, judetul Neamt, pe anul 2019

Vizualizeaza

12

HCL 28/23.04.2019 privind modificarea HCL nr 6/25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

13

HCL 29/23.04.2019  privind modificarea HCL nr 62/10.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni”

Vizualizeaza

14

HCL 30/23.04.2019 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni”

Vizualizeaza

15

HCL 31/23.04.2019 prvind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului publica al comunei Tamaseni, judetul Neamt, pentru activitati economice

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 23.04.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

mai 2019

Vizualizare

1

HCL 32/16.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a Comunei Tamaseni in proprietatea privata a Comunei Tamaseni, a unor cladiri in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii

Vizualizeaza

2

HCL 33/16.05.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor de desfiintare totala a unor cladiri din domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificare eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

3

HCL 34/16.05.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului public al comunei Tamaseni, judetul Neamt, pentru activitati economice

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 16.05.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iunie 2019

Vizualizare

1

HCL35/13.06.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

2

HCL 36/13.06.2019 privind revocarea HCL 32/16.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a Comunei Tamaseni in proprietatea privata a Comunei Tamaseni, a unor cladiri in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii

Vizualizeaza

3

HCL 37/13.06.2019 privind revocarea HCL 33/16.05.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor de desfiintare totala a unor cladiri din domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificare eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

4

HCL 38/13.06.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 martie 2019

Vizualizeaza

5

HCL 39/19.06.2019 privind rectificarea bugetului creditelor interne al com. Tamaseni pe anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 40/20.06.2019 privind propunerea schimbarii de destinatie a corpurilor de cladire C3,C4 si C5, situate in incinta Scolii Gimnaziale Comuna Tamaseni, inscrise in Cartea Funciara nr.53441 Tamaseni, in vederea demolarii acestora

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 13.06.2019

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 19.06.2019

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 20.06.2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 41/01.07.2019 privind trecerea din proprietatea publica a Comunei Tamaseni in proprietatea privata a Comunei Tamaseni, a unor cladiri in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii

Vizualizeaza

2

 HCL 42/01.07.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor de desfiintare totala a unor cladiri din domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificare eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

3

HCL 43/01.07.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni"

Vizualizeaza

4

HCL 44/01.07.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de investitie "Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Tamaseni"

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 01.07.2019

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

august 2019

Vizualizare

1

HCL 45/14.08.2019 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 46/14.08.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 47/14.08.2019 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Vizualizeaza

4

HCL 48/14.08.2019 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice la “Lucrari pentru decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale in perimetrul Tamaseni, rau Siret, mal drept, comuna Tamaseni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 49/14.08.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I din anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 50/14.08.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ-Teritoriale Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 51/14.08.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Neamt” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

8

HCL 52/14.08.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

9

HCL 53/14.08.2019 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Tamaseni

Vizualizeaza