September 20, 2021, 4:45 pm
Home HCL Tamaseni 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2018

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ian 2018

Vizualizare

1

HCL 1/23.01.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6500000 lei

Vizualizeaza

2

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 23.01.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 2/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021

Vizualizeaza

2

HCL 3/14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC " LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 4/14.02.2018 privind aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 5/14.02.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevedrilor legii nr 416/2001

Vizualizeaza

5

HCL 6/14.02.2018 privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 7/14.02.2018 privind modificarea HCL nr.71/11.12.2017 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 in com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 8/14.02.2018 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 9/14.02.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

9

HCL 10/14.02.2018 privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tamaseni in prorietatea privata a comunei Tamaseni, a cladirii "anexa primarie"

Vizualizeaza

10

HCL 11/14.02.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Adunarea Generala a Asociatilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

12

HCL 12/14.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare primariei / a aparatului de specialitate a primarului comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 13/14.02.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com Tamaseni, pe anul 2018

Vizualizeaza

14

HCL 14/14.02.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

15

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 14 februarie 2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Martie 2018

Vizualizare

1

HCL 15/27.03.2018 privind constatarea incetarii de drept a unui mandata de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 16/27.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.28/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

3

HCL 17/27.03.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2017

Vizualizeaza

4

HCL 18/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -"Spatiu prestari servicii" - intravilan sat Tamaseni, com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 19/27.03.2018 privind aprobarea "Executarii lucrarilor de desfiintare totala pentru obiectivul Anexa primarie" si aprobarea scoaterii din functiune, demolarea si casarea bunului - mijloc fix si valorificarea eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

6

HCL 20/27.03.2018 privind aprobarea colaborarii intre Consiliu Local Tamaseni si Centrul Diecezan Caritas Iasi prin incheierea contractului privind acordarea de servicii social - medicale

Vizualizeaza

7

HCL 21/27.03.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind servciile sociale acordate la nivelul comunei Tamaseni, judetul Neamt pe anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 22/27.03.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018 - 2023

Vizualizeaza

9

HCL 23/27.03.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Tamaseni

Vizualizeaza

10

HCL 24/27.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Vizualizeaza

11

HCL 25/27.03.2018 privind modificarea HCL nr6 din 25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

12

HCL 26/28.03.2018 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Iosub Iosif

Vizualizeaza

13

HCL 27/28.03.2018 privind aprobarea semnarii contractului de credit de investitii cu CEC Bank SA, pentru suma de 6500000 si garantarea creditului

Vizualizeaza

14

HCL 28/28.03.2018 privind modificarea si completarea art 484 alin.1 lit.b din HCL 71/11.12.2017 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 in com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 29/28.03.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale servciului de salubrizare a unitatilor administrativ - teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din  Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 27 martie 2018

Vizualizeaza

17

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 28 martie 2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 30/17.05.2018 cu privire la alegerea presedinte

Vizualizeaza

2

HCL 31/17.05.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 martie 2018

Vizualizeaza

3

HCL 32/17.05.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 33/17.05.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

5

HCL 34/17.05.2018 privind stabilirea salariului administratorului al SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

6

HCL 35/17.05.2018 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand Primariei Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 36/30.05.2018 privind modificarea HCL nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara " ECONEAMT", din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 37/30.05.2018 privind acorcarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

 

Vizualizeaza

9

HCL 38/30.05.2018 privind aprobarea inchirierii catre d-l deputat Iulian Bulai a unui spatiu situat in incinta Primariei com. Tamaseni pentru amenajarea si functionarea cabinetului parlamentar

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 17.05.2018

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 30.05.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iunie 2018

Vizualizare

1

HCL 39/18.06.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 -2021

Vizualizeaza

2

HCL 40/18.06.2018 privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi si alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2018, pentru plata serviciilor prestate

Vizualizeaza

3

HCL 41/18.06.2018 privind modificarea art 484 alin 1 lit. (f) din HCL 71/11.12.2017 privind nivelurile impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2018 in com. Tamaseni, jud. Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 42/18.06.2018 pentru aprobarea "Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile - terenuri si constructii, proprietate privata a comunei Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 18.06.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iulie2018

Vizualizare

1

HCL 43/03.07.2018 privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvolatare Locala a comunei Tamaseni pentru perioada 2014 - 2020

Vizualizeaza

2

HCL 44/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Dotarea Liceului Tehnologic Adjudeni din sat Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 45/03.07.2018 privind implementarea proiectului "Dotarea Liceului Tehnologic Adjudeni din sat Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 46/17.07.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021

 Vizualizeaza

5

HCL 47/17.07.2018 privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 48/17.07.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale Tamaseni si marirea onorariului lunar

Vizualizeaza

7

HCL 49/17.07.2018 privind dotarea si monitorizarea, prin inregistrare audio - video a sedintelor Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 50/17.07.2018 privind aprobarea predarii prin concesiune directa catre Compania Judeteana "APA SERV" SA Neamt a investitiei "Retea de canalizare, statie de epurare si extindere retele de alimentare cu apa in Comuna Tamaseni, Judetul Neamt", precum si a terenului aferent statie de epurare

Vizualizeaza

9

HCL 51/17.07.2018 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 52/17.07.2018 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 03.07.2018

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 17.07.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

septembrie 2018

Vizualizare

1

HCL 53/06.09.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 -2021

Vizualizeaza

2

HCL 54/06.09.2018 privind aprobarea inchirierii catre d-l deputat Mugur Cozmanciuc a unui spatiu situat in incinta Primariei com Tamaseni pentru amenajarea si functionarea cabinetului parlamentar

Vizualizeaza

3

HCL 55/06.09.2018 cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnice "Plan Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU), Comuna Tamaseni, jud. Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 56/06.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL 57/06.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Tamaseni in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 58/06.09.2018 privind aprobarea regulamnetului pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Tamaseni"

Vizualizeaza

7

HCL 59/06.09.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I anul 2018

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 06.09.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

octombrie 2018

Vizualizare

1

HCL 60/01.10.2018 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea CEC BANK SA in vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investitie "Amenajare teren de sport in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt" finantat prin AFIR precum si aprobarea valorii de investitie, conform Contractului de Finantare nr. C1920075A217612900139 din data de 27.06.2018

Vizualizeaza

2

HCL 61/01.10.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021

Vizualizeaza

3

HCL 62/01.10.2018 privind vanzarea, prin negociere directa a unui teren, in suprafata de 576 mp, proprietate privata a comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 63/01.10.2018 privind acordarea, post mortem, a titlului de "CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI"

Vizualizeaza

5

HCL 64/16.10.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021

Vizualizeaza

6

HCL 65/16.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

7

HCL 66/16.10.2018 privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” d-lui Benchea Iosif

Vizualizeaza

8

HCL 67/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” d-lui Farcas Mihai

Vizualizeaza

9

HCL 68/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” familiei Gaspal Ioan si Maria

Vizualizeaza

10

HCL 69/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” d-nei Martinas Angela

Vizualizeaza

11

HCL 70/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” d-lui Bacaoanu Aanei Marius

Vizualizeaza

12

HCL 71/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” Mons. Pr. Lucaci Ioan

Vizualizeaza

13

HCL 72/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” d-lui Vilhelm Clain

Vizualizeaza

14

HCL 73/16.10.2018privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI TAMASENI” d-lui Luizi Anna

Vizualizeaza

15

HCL 74/26.10.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021

Vizualizeaza

16

HCL 75/26.10.2018 privind modificarea HCL nr.6 din 25.01.2017 privind realizarea  investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

17

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 01.10.2018

Vizualizeaza

18

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 16.10.2018

Vizualizeaza

19

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 26.10.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

noiembrie 2018

Vizualizare

1

HCL 76/16.11.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

2

HCL 77/16.11.2018 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019 in Comuna Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 78/16.11.2018 privind vanzarea unui teren, proprietate privata a comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 79/16.11.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 30 iunie 2018

Vizualizeaza

5

HCL 80/16.11.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 30 septembrie 2018

Vizualizeaza

6

HCL 81/16.11.2018 privind inchirierea prin licitatie publica aunui spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

Vizualizeaza

7

HCL 82/16.11.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii

Vizualizeaza

8

HCL 83/16.11.2018 privind aprobarea ocuparii temporare a suprafetei de 2000 mp, teren din domeniul public al comunei Tamaseni, pentru realizarea investitiei “Infiintarea distribuire gaze naturale si bransamente comuna Doljesti cu satele Doljesti, Buruienesti, Rotunda si Buhonca, judetul Neamt”

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 16.11.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

decembrie 2018

Vizualizare

1

HCL 84/12.12.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021

Vizualizeaza

2

HCL 85/12.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a SC LOCALSERV COMTAM SRL Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 86/19.12.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021

Vizualizeaza

4

HCL 87/19.12.2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni pentru anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza

5

HCL 88/19.12.2018 privind acordarea unui ajutor de inmormantare in cuantum de 1000 lei d-lui Bacaoanu Marius

Vizualizeaza

6

Procesul  verbal al sedintei din data de 12.12.2018

Vizualizeaza

7

Procesul  verbal al sedintei din data de 19.12.2018

Vizualizeaza

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online