August 15, 2018, 4:01 pm
Home HCL Tamaseni 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

TAMASENI 2018

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ian 2018

Vizualizare

1

HCL 1/23.01.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6500000 lei

Vizualizeaza

2

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 23.01.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 2/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021

Vizualizeaza

2

HCL 3/14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC " LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

3

HCL 4/14.02.2018 privind aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 5/14.02.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre beneficiarii prevedrilor legii nr 416/2001

Vizualizeaza

5

HCL 6/14.02.2018 privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 7/14.02.2018 privind modificarea HCL nr.71/11.12.2017 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 in com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 8/14.02.2018 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 9/14.02.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

9

HCL 10/14.02.2018 privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tamaseni in prorietatea privata a comunei Tamaseni, a cladirii "anexa primarie"

Vizualizeaza

10

HCL 11/14.02.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Adunarea Generala a Asociatilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

12

HCL 12/14.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare primariei / a aparatului de specialitate a primarului comuna Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 13/14.02.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com Tamaseni, pe anul 2018

Vizualizeaza

14

HCL 14/14.02.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

15

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 14 februarie 2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

Martie 2018

Vizualizare

1

HCL 15/27.03.2018 privind constatarea incetarii de drept a unui mandata de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 16/27.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.28/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

3

HCL 17/27.03.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2017

Vizualizeaza

4

HCL 18/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -"Spatiu prestari servicii" - intravilan sat Tamaseni, com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 19/27.03.2018 privind aprobarea "Executarii lucrarilor de desfiintare totala pentru obiectivul Anexa primarie" si aprobarea scoaterii din functiune, demolarea si casarea bunului - mijloc fix si valorificarea eficienta a materialelor rezultate

Vizualizeaza

6

HCL 20/27.03.2018 privind aprobarea colaborarii intre Consiliu Local Tamaseni si Centrul Diecezan Caritas Iasi prin incheierea contractului privind acordarea de servicii social - medicale

Vizualizeaza

7

HCL 21/27.03.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind servciile sociale acordate la nivelul comunei Tamaseni, judetul Neamt pe anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 22/27.03.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018 - 2023

Vizualizeaza

9

HCL 23/27.03.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Tamaseni

Vizualizeaza

10

HCL 24/27.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Vizualizeaza

11

HCL 25/27.03.2018 privind modificarea HCL nr6 din 25.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

12

HCL 26/28.03.2018 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Iosub Iosif

Vizualizeaza

13

HCL 27/28.03.2018 privind aprobarea semnarii contractului de credit de investitii cu CEC Bank SA, pentru suma de 6500000 si garantarea creditului

Vizualizeaza

14

HCL 28/28.03.2018 privind modificarea si completarea art 484 alin.1 lit.b din HCL 71/11.12.2017 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 in com Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 29/28.03.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale servciului de salubrizare a unitatilor administrativ - teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din  Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 27 martie 2018

Vizualizeaza

17

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 28 martie 2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 30/17.05.2018 cu privire la alegerea presedinte

Vizualizeaza

2

HCL 31/17.05.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 martie 2018

Vizualizeaza

3

HCL 32/17.05.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 33/17.05.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

5

HCL 34/17.05.2018 privind stabilirea salariului administratorului al SC LOCALSERV COMTAM SRL

Vizualizeaza

6

HCL 35/17.05.2018 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand Primariei Comunei Tamaseni

Vizualizeaza

7

HCL 36/30.05.2018 privind modificarea HCL nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara " ECONEAMT", din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 37/30.05.2018 privind acorcarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

 

Vizualizeaza

9

HCL 38/30.05.2018 privind aprobarea inchirierii catre d-l deputat Iulian Bulai a unui spatiu situat in incinta Primariei com. Tamaseni pentru amenajarea si functionarea cabinetului parlamentar

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 17.05.2018

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 30.05.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iunie 2018

Vizualizare

1

HCL 39/18.06.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 -2021

Vizualizeaza

2

HCL 40/18.06.2018 privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi si alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2018, pentru plata serviciilor prestate

Vizualizeaza

3

HCL 41/18.06.2018 privind modificarea art 484 alin 1 lit. (f) din HCL 71/11.12.2017 privind nivelurile impozabile, impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2018 in com. Tamaseni, jud. Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 42/18.06.2018 pentru aprobarea "Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile - terenuri si constructii, proprietate privata a comunei Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 18.06.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iulie2018

Vizualizare

1

HCL 43/03.07.2018 privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvolatare Locala a comunei Tamaseni pentru perioada 2014 - 2020

Vizualizeaza

2

HCL 44/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Dotarea Liceului Tehnologic Adjudeni din sat Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 45/03.07.2018 privind implementarea proiectului "Dotarea Liceului Tehnologic Adjudeni din sat Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 46/17.07.2018 privind rectificarea bugetului local al com Tamaseni pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021

 Vizualizeaza

5

HCL 47/17.07.2018 privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 48/17.07.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale Tamaseni si marirea onorariului lunar

Vizualizeaza

7

HCL 49/17.07.2018 privind dotarea si monitorizarea, prin inregistrare audio - video a sedintelor Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 50/17.07.2018 privind aprobarea predarii prin concesiune directa catre Compania Judeteana "APA SERV" SA Neamt a investitiei "Retea de canalizare, statie de epurare si extindere retele de alimentare cu apa in Comuna Tamaseni, Judetul Neamt", precum si a terenului aferent statie de epurare

Vizualizeaza

9

HCL 51/17.07.2018 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Tamaseni, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 52/17.07.2018 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Tamaseni din data de 03.07.2018

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tamaseni din data de 17.07.2018

Vizualizeaza