November 29, 2021, 7:40 am
Home HCL Tamaseni 2016

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TAMASENI

DIN ANUL 2016

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

ianuarie 2016

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 3/31.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

3

HCL 4/31.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 5/31.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investifii "RETEA STRADALA, COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 6/31.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "RETEA STRADALA, COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 7/31.01.2016 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare trotuare si rigole pe DJ 201C, in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 8/31.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munci de catre beneficiarii prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2016

Vizualizeaza

8

HCL 9/31.01.2016 privind aprobarea efectuarii activitatii de control financiar preventiv in cadrul S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L. Tamaseni de catre persoana desemnata de administratorul societati

Vizualizeaza

9

HCL 10/31.01.2016 privind aprobarea procedurii de declarare a starii de insolvabilitate, scoaterea din evidenta contabila a persoanelor insolvabile si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizeaza

10

HCL 11/31.01.2016 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Tamaseni

Vizualizeaza

11

HCL 12/31.01.2016 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com.Tamaseni,pe anul 2016

Vizualizeaza

12

HCL 2/31.01.2016 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru unele spatii apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

martie 2016

Vizualizare

1

HCL 13/11.03.2016 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 14/11.03.2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2015

Vizualizeaza

3

HCL 15/11.03.2016 privind modificarea HCL nr.65/29.12.2015 privind nivelurile valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 in com.Tamaseni, jud.Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 16/11.03.2016 privind revocarea HCL nr. 63/29.12.2015 privind scoaterea din evidenta fiscala a obligatiilor de plati nerecuperate apartinand unor firme radiate din Registrul comertului

Vizualizeaza

5

HCL 17/11.03.2016 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Extindere retea electrica de distributie publica in localitatea Tamaseni, zona Lungu Vantului, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 18/11.03.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei LUCACI ANA-VALERICA

Vizualizeaza

7

HCL 19/11.03.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 20/11.03.2016 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

9

HCL 21/11.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

10

HCL 22/11.03.2016 privind aderarea comunei TAMASENI la asociatia "GAL Podisul de Nord al Barladului"

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

aprilie 2016

Vizualizare

1

HCL 23/18.04.2016 privind modificarea HCL nr.65/29.12.2015 privind nivelurile valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 in com.Tamaseni,jud.Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/18.04.2016 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 25/18.04.2016 privind aprobarea regulamentului pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Tamaseni

Vizualizeaza

4

HCL 26/18.04.2016 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2020

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei CL

Tamaseni - aprilie 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iunie 2016

Vizualizare

1

HCL 27/09.06.2016 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

2

HCL 28/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

3

HCL 29/23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

4

HCL 30/23.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

5

HCL 31/23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

6

HCL 32/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

7

HCL 33/23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei CL  Tamaseni din data de 09 iunie 2016

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei CL  Tamaseni din data de 23 iunie 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

iulie 2016

Vizualizare

1

HCL 34/19.07.2016 privind rectificarea bugetului local al com. Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

2

HCL 35/19.07.2016 privind modificarea art.6 din HCL nr.2 din 07.01.2015 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Achizitie utilaj in comuna Tamaseni, judetul  Neamt" finantat prin FEADRV - Masura 413.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" ce urmeaza a se depune la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Valea Siretului"

Vizualizeaza

3

HCL 36/19.07.2016 privind modificarea art.6 din HCL nr.28 din 27.08.2014 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Achizitie utilaj si dotari PSI in comuna Tamaseni, judetul  Neamt" finantat prin FEADR - Masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" ce urmeaza a se depune la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Valea Siretului"

Vizualizeaza

4

HCL 37/19.07.2016 privind modificarea art.7 din HCL nr.26 din 04.11.2010 privind instrumentarea  proiectului integrat "Retea de canalizare, statie de epurare si extindere retele alimentare cu apa in comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 38/19.07.2016 privind modificarea art.7 din HCL nr.26 din 26.07.2011 privind instrumentarea  proiectului "Refacere si modernizare drum comunal DC178 afectat de inundatii in anul 2010, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 39/19.07.2016 privind modificarea art.9 din HCL nr.37 din 29.11.2013 privind aprobarea instrumentarii  proiectului de investitie "Modernizare strazi in comuna Tamaseni, judetul Neamt" finantat prin FEADR - Masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" ce urmeaza a se depune la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Valea Siretului"

Vizualizeaza

7

HCL 40/19.07.2016 privind modificarea art.8 din HCL nr.41 din 06.11.2014 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Retea stradala comuna Tamaseni, jud Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 41/19.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordarea a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD pentru persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

9

HCL 42/19.07.2016 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ - Teritoriale Tamaseni

Vizualizeaza

10

HCL 43/19.07.2016 privind aprobarea indic atorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Sala de sport din cadrul proiectului "Campus scolar tip -10 sali de clasa Adjudeni" si schimbare a reprezentantului legal al proiectului

Vizualizeaza

11

HCL 44/19.07.2016 privind aprobarea cofinantarii  obiectivului  de investitie "Sala de sport din cadrul proiectului "Campus scolar tip -10 sali de clasa Adjudeni"

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei CL  Tamaseni din data de 19 iulie 2016

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

august 2016

Vizualizare

1

HCL 45/05.08.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

2

HCL 46/05.08.2016 privind aprobarea organizarii evenimentului "25 de ani de Cercetasie cu Specific Catolic in Romania, de catre Asociatia Nationala Cercetasii Romaniei - Centrul Local Scout Sfanta Tereza Bucuresti in parteneriat cu Comuna Tamaseni

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei CL Tamaseni din data de 05.08.2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

sept 2016

Vizualizare

1

HCL 47/12.09.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

3

HCL 48/12.09.2016 privind modificarea HCL NR 14/29.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL49/12.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni

Vizualizeaza

5

HCL50/12.09.2016 privind  aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 12 mp, apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL51/12.09.2016 privind schimbarea reprezentantului comunei Tamaseni in Adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT"

Vizualizeaza

7

HCL52/12.09.2016 privind modificarea art4 din HCL nr.10 din 29.04.2014 privind asocierea comunei Tamaseni, prin Consiliul Local la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt", avand ca obiect de activitate dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei CL Tamaseni din data de 12.09.2016

Vizualizeaza

10

HCL 53/30.09.2016 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice la ,,Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Tamaseni, curs apa rau Siret, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare albie si regularizare scurgere"

Vizualizeaza

11

HCL 54/30.09.2016 privind rectificarea bugetului local al com.Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

12

HCL 55/30.09.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Vizualizeaza

13

HCL 56/30.09.2016 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  "Modernizare strada Busuiocului, comuna Tamaseni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

14

HCL 57/30.09.2016 privind darea in folosinta gratuita catre Cabinet Medical Dr. DELICOTI MIOARA, a unui spatiu, in suprafata de 34,6 mp, din cladirea "GRADINITA TAMASENI" pentu functionarea "CENTRULUI DE PERMANENTA"

Vizualizeaza

15

HCL 58/30.09.2016 privind mandatarea primarului comunei Tamaseni pentru negocierea si semnarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, din partea angajatorului precum si actele aditionale ale acestora

Vizualizeaza

16

HCL 59/30.09.2016 privind privind stabilirea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante, datorate de debitorii persoane fizice si juridice, afisate pe site-ul Primariei comunei Tamaseni

Vizualizeaza

17

HCL 60/30.09.2016 privind aprobarea ocuparii temporare a suprafetei de 3950 mp, teren din domeniul public al comunei, pentru realizarea lucrarii "Alimentare  cu gaze naturale in localitatea Sagna, comuna Sagna, judetul Neamt

Vizualizeaza

18

HCL 61/30.09.2016 privind aprobarea instituirii unui drept de uz asupra suprafetei de 38 mp si a unui drept de servitute asupra suprafetei de 840 mp, teren din domeniul public al comunei Tamaseni, in favoarea SC E-ON Distributie Romania SA

Vizualizeaza

19

HCL 62/30.09.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei DANCA FABIANA

Vizualizeaza

20

HCL 63/30.09.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei CLOPOTARU ELENA-GEORGIANA

Vizualizeaza

21

HCL 64/30.09.2016 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

22

HCL 65/30.09.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei PITIRICI SILVIA

Vizualizeaza

23

HCL 66/30.09.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei BENCHEA TEREZA

Vizualizeaza

24

Procesul verbal al sedintei CL Tamaseni din data de 30.09.2016

Vizualizeaza

 

 
 
 

 
 
 

Nr.crt.

HCL Tamaseni pe luna

decembrie2016

Vizualizare

1

HCL 67/14.12.2016 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 68/14.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

4

HCL 69/14.12.2016 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017 in Comuna Tamaseni, jud Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 70/14.12.2016 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 71/14.12.2016 privind solicitarea transmiterii unui sector din drumul judetean DJ201C, intre km 3+250 si km 8+575, aflat in domeniul public al Judetului Neamt, din administrarea Consiliului Judetean Neamt in administrarea Consiliului Local al Comunei Tamaseni, judetul Neamt, in vederea realizarii proiectului de investitii "Modernizare DJ201C cu piste pentru biciclisti, rigole si trotuare in comuna Tamaseni, judetul Neamt" pe durata implementarii proiectului de investitii

Vizualizeaza

7

HCL 72/14.12.2016 privind incetarea dreptului de administrare/dreptului de folosinta cu titlu gratuit de catre Postul de Politie Tamaseni / IPJ Neamt asupra unui imobil apartinand domeniului public al comunei Tamaseni

Vizualizeaza

8

HCL 73/14.12.2016 privind validarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Tamaseni, judetul Neamt, a domnului Giurgila Petru

Vizualizeaza

9

HCL 74/14.12.2016 privind incetarea unui contract de inchiriere

Vizualizeaza

10

HCL 75/27.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019

Vizualizeaza

11

HCL 76/27.12.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Cimpoesu Gabriel

Vizualizeaza

12

HCL 77/27.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 14 decembrie 2016

Vizualizeaza

14

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Tamaseni din data de 227 decembrie 2016

Vizualizeaza

 
 
 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online