April 23, 2018, 12:37 pm
Home Compartimente primarie
Compartimente

ATRIBUTII :

 • urmărirea execuţiei bugetare;
 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • asigură centralizarea şi verificarea dărilor de seamă a instituţiilor finanţate din bugetul local precum şi întocmirea dării de seamă proprii;
 • întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local, etc.;
 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de urmărire, încasare şi control a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;
 • constată şi stabileşte categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoanele fizice şi agenţii economici;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil .

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Bursuc Valerica

Consilier I

Vatamanelu Florentina

Referent III

Dorcu Valeria

Referent III

Antili Maria

Referent III

Antonica Paula

Inspector I

Stirbu Veronica

Inspector I

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2014       - vizualizare

ATRIBUTII ASISTENTA SOCIALA:

 • de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective;
 • de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

ATRIBUTII REGISTRU AGRICOL:

 • aplicarea legilor fondului funciar.
 • adeverinţe pentru şomaj, ajutor social,  şcoală, dispensar, etc. pe baza unei cereri tip completată de solicitant;
 • adeverinţă de rol agricol pe baza unei cereri scrise de mână;
 • certificat de producător agricol eliberat pe baza unei cereri tip şi după efectuarea verificării în teren;
 • adeverinţă de proprietate animale ce se eliberează după verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaţă);
 • titluri de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991 sau a Legii 169/1997 sau a Legii 1/200 : solicitare comisie, deplasare comisie în teren şi verificare,
 • eliberarea procesului verbal de punere în posesie,
 • întocmirea fişei pentru eliberarea titlului şi eliberarea lui de către OCPI Neamt pentru întocmirea titlului de proprietate.

PERSONAL

Nume si prenume

Grad profesional

Atributii

Frona Elena

Consilier

Registru agricol

Buzdugan Mihaela

Inspector I

Stare civila

Andrici Mariana

Referent III

Registru agricol

Nemtanu Andreea

Inspector II

Asistenta sociala

Chihalau Ioan

Inspector I

Achizitii Publice

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - vizualizare

ATRIBUTII PRINCIPALE

 • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie;
 • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie racorduri utilităţi;
 • Urmărirea executării lucrărilor în construcţii – disciplina în construcţii;
 • Lucrări de reparaţii imobile aparţinând Consiliului Local;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru hotărâri ale Consiliului Local;
 • Eliberare autorizaţii ocupare domeniu public pe perioada limitata (cu ocazia diverselor evenimente)

PERSONAL

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

ing CHILE LENUTA GABRIELA

Consilier I

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - vizualizare

ATRIBUTII PRINCIPALE

-desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
-verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
-asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

PERSONAL

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

Tamas Emilian

Inspector II

RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

Norme de protectie impotriva incendiilor - vizualizare

ATRIBUTII PRINCIPALE

 • asigură aprovizionarea cu materiale, rechizite, birotică necesare pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul primăriei în baza necesarului intocmit de servicii;
 • intocmeşte şi conduce evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din dotarea primăriei;
 • asigură curăţenia primăriei, etc.

PERSONAL:

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

Antaluca Maria

Dorcu Anton

Guard

Muncitor necalificat

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - vizualizare